Allmänna villkor för GratisAktiebok.se

Definitioner

”Användare”
Den eller de person(-er) som skall få tillgång till Tjänsten.

”Avtalet”
Dessa allmänna villkor för Tjänsten, samt de uppgifter som Kunden och NVR lämnar i samband med att Kunden beställer Tjänsten.

”Hemsidan”
http://www.gratisaktiebok.se eller annan domän på Internet som NVR kan komma att meddela för utnyttjandet av Tjänsten.

”Kundinformation”
Samtliga uppgifter som Kunden tillhandahåller och registrerar i Tjänsten.

”Kunden”
Det aktiebolag som ansluter sig till Tjänsten.

”NVR”
Nordiska Värdepappersregistret AB (publ), ägare av portalen GratisAktiebok.se

”Tjänsten”
Aktiebokstjänst på webben såsom denna beskrivs på Hemsidan.

 

Villkor

1. Anslutning
Kunden ansluter sig till Tjänsten genom att, på sätt som anvisas på Hemsidan, (i) acceptera Avtalet och (ii) anmäla den eller de Användare som genom Kundens abonnemang skall få tillgång till Tjänsten. Efter att Kunden har anmält Användare erhåller Kunden användarnamn och lösenord som möjliggör åtkomst till Tjänsten via Hemsidan.

2. Nyttjanderätt
2.1 Genom att ansluta sig till Tjänsten erhåller Kunden en icke-exklusiv rätt att låta Användare nyttja Tjänsten på sätt som framgår av detta Avtal eller annars har meddelats av NVR på Hemsidan eller skriftligen på annat sätt. Nyttjanderätten är personlig för Användaren och får inte upplåtas eller överlåtas till annan av vare sig Användaren eller Kunden. Kunden kan dock när som helst genom skriftlig anmälan till NVR, på sätt som anvisas på Hemsidan, byta Användare.

2.2 Kunden åtar sig att, vid nyttjandet av Tjänsten, alltid följa de instruktioner och liknande som NVR har lämnat på Hemsidan eller skriftligen på annat sätt. Det åligger Kunden att tillse att Användare följer bestämmelserna i detta Avtal.

3. Tillgänglighet
3.1 Tjänsten är tillgänglig dygnet runt alla dagar om året. NVR har dock rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls, drifts- eller annars säkerhetsmässiga skäl. Detta kan innebära att Tjänsten inte är tillgänglig under viss begränsad tidsperiod. NVR utför sådan åtgärd med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och på ett sådant sätt att störningar begränsas i möjligaste mån.

3.2 Uppgiften om Tjänstens tillgänglighet i punkt 3.1 ovan skall inte uppfattas som en garanti av något slag varför avbrott i Tjänsten inte i sig skall anses utgöra brott mot detta Avtal.

4. Avgifter
4.1 Tjänsten är tillsvidare kostnadsfri.

5. Support
5.1 Vid frågor avseende användningen av Tjänsten åtar sig Kunden att i första hand konsultera den användarinstruktion och övrig information om Tjänsten som finns på Hemsidan. Kundens tillgång till support rörande handhavande och/eller kunskapsfrågor ingår inte i Tjänsten.

6. Fel och avbrott i Tjänsten
6.1 Om Kunden inte kan registrera Kundinformation eller annars använda Tjänsten på det sätt som Tjänsten enligt NVR:s uppgifter skall fungera, föreligger fel eller avbrott i Tjänsten. Vid sådant fel eller avbrott skall Kunden omedelbart anmäla detta till NVR:s kundtjänst på e-postadressen support@gratisaktiebok.se. Supportärenden orsakade av tekniska problem enligt denna punkt, ingår i Tjänsten.

6.2 NVR åtar sig att avhjälpa fel och avbrott i Tjänsten som Kunden/Användaren har anmält med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Om avhjälpning inte sker inom en arbetsvecka har Kunden rätt till skälig kompensation i förhållande till felet eller avbrottets omfattning. Kompensationen skall utgå i form av gratis tillgång till Tjänsten under en tilläggsperiod, dock längst en (1) månad. Om Avtalet förlängs skall kompensationen istället utgå i form av en rabatt om maximalt tio procent (10 %) på de avgifter som utgår för kommande avtalsperiod (beräknat på oförändrat antal Användare). Begäran om kompensation skall vara NVR tillhanda senast två (2) veckor efter att Tjänsten åter är i bruk i felfritt skick samt innehålla uppgifter om det fel eller avbrott som Kundens krav avser.

6.3 Kundens rätt till kompensation enligt ovan omfattar inte fel som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning och som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Kunden. Kundens rätt till kompensation gäller inte heller för fel och avbrott som sker under sådan period som Kunden har tillgång till Tjänsten gratis.

6.4 NVR ansvarar inte för fel eller avbrott i Tjänsten som beror på omständigheter utanför NVR:s rimliga kontroll såsom störningar i allmänna kommunikationsförbindelser.

7. Ändringar av Tjänsten
NVR har rätt att när som helst företa ändringar i Tjänsten, t.ex. vad avser struktur och innehåll. NVR åtar sig dock att inte företa ändringar som innebär att syftet med Tjänsten förfelas.

8. Immateriella rättigheter
8.1 All äganderätt och alla immateriella rättigheter avseende Tjänsten tillhör NVR eller NVR:s licensgivare. Kunden erhåller ingen annan rätt till Tjänsten eller till i Tjänsten ingående komponenter än de som uttryckligen framgår av detta Avtal.

8.2 Kunden har dock rätt att fritt använda sin egen Kundinformation, inklusive de utskrifter som Kunden har möjlighet att göra vid användning av Tjänsten.

9. Säkerhet
NVR åtar sig att vid tillhandahållandet av Tjänsten använda de tekniska åtgärder i form av bl.a. brandväggar som är nödvändiga för att åstadkomma en lämplig säkerhetsnivå för att förhindra obehörig åtkomst till Kundinformation. NVR skall dessutom ansvara för att regelbundet framställa säkerhetskopia av Kundinformationen.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Kunden är medveten om att Tjänsten endast utgör ett verktyg för Kunden och att NVR därmed inte ansvarar för att Kunduppgifterna är vare sig korrekta eller kompletta.

10.2 NVR ansvarar i inget fall för direkta och/eller indirekta skador eller följdskador och NVR:s totala skadeståndsskyldighet (inklusive kompensation enligt punkt 6 ovan) per kalenderår är begränsat till femtio procent (50 %) av de avgifter som Kunden har betalat under innevarande kalenderår..

10.3 Begränsningar avseende NVR:s ansvar för fel och avbrott i Tjänsten framgår av punkt 6.2 – 6.4 ovan.

11. Avtalstid och uppsägning
11.1 Avtalet träder ikraft genom att Kunden accepterar Avtalet på sätt som framgår av Hemsidan. Avtalet gäller tillsvidare.

11.2 Kunden och NVR äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad..

11.3 Vardera parten har rätt att, med omedelbar verkan, säga upp Avtalet till förtida upphörande för det fall den andre parten: a) bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom en (1) månad från motpartens skriftliga anmodan; eller b) försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

11.4 NVR har, vid förtida uppsägning av Avtalet enligt föregående stycke rätt att omedelbart avbryta Kundens tillgång till Tjänsten.

12. Övrigt
Detta Avtal skall tolkas enligt svensk rätt och tvister i anledning av Avtalet skall avgöras i svensk domstol i Göteborg.